Általános szerződési feltételek

Kérlek, csak abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben az alábbi szerződési feltételeket elolvastad és annak minden pontjával egyetértesz. A Weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadod a www.perfectfoto.hu általános szerződési feltételeit.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gábor Marcell (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.perfectfoto.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Szolgáltató adatai:

  • Név: Gábor Marcell
  • Cím: 1183 Budapest, Árpád utca 5/a
  • Telefon: +36 20 357 5000
  • Email cím: info@perfectfoto.hu

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus jogügyletre és szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

Regisztráció
Oldalunkon szolgáltatást megrendelni regisztráció nélkül tud az Ügyfél.

A szolgáltatás kiválasztása
A szolgáltatás csomagokat a Weboldalon tekintheti meg az Ügyfél, választhat közülük vagy saját elképzelésére egyedi árajánlatot kérhet. A szolgáltatás csomagra kattintva érheti el az Ügyfél a szolgáltatás csomag részleteit. A megrendelést az Ügyfél a csomagoknál található űrlap kitöltésével és elküldésével tudja leadni. A megrendelés csak az Adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

Árak
A szolgáltatások mellett megjelenő árak a rendelés időpontjában érvényes bruttó árak, melyek forintban értendők. Amennyiben a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy az Ügyfél elálljon a szerződéstől.

Visszaigazolás – szerződéskötés
A szolgáltatás megrendelésének elküldéséről automatikus email visszajelzést küld a Szolgáltató. Amennyiben 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás, érdemes a SPAM, valamint a PROMÓCIÓK levelek között ellenőrizni az email-eket. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.  A szerződéskötésről a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során megadott email címre visszajelzést küld, amelyet Ügyfél kifejezetten elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak. Ügyfél a Weboldalon történő megrendelés során, önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatás során készült – a Weboldalon feltüntetett és Ügyfél által szabályszerűen megrendelt termék csomagok szerinti – fényképek/termékek átvételére akkor jogosult, ha a Weboldalon található felületen megrendelését szabályszerűen leadja és befizeti a teljes díjat, illetve kifejezetten elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató és az Ügyfél között kötött szerződés a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséig, a szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

Fizetési feltételek
A megrendelés bizonyossága érdekében, valamint egy esetleges visszamondás esetén pl. stúdiófotózásnál már lekötött stúdióbérlési költség fedezeteként a Szolgáltató foglaló fizetését kéri. A foglaló megfizetése kizárólag átutalással, míg a további, fennmaradó rész kiegyenlítése banki átutalással vagy készpénzes fizetéssel lehetséges. Amennyiben a megrendeléstől számított 3 naptári napon belül a foglaló nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára, abban az esetben a megrendelés semmisnek tekintendő. Átutalásos fizetés esetén a teljes összegnek a fotózás megkezdéséig meg kell érkeznie Szolgáltató bankszámlájára. Készpénzes fizetés esetén a fennmaradó összeg kifizetése fotózáskor a helyszínen történik.

Teljesítés
Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján, saját alkotói szabadsága szerinti beállításban és – a Weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – példányszámban jogosult és köteles a fényképezést, mint szolgáltatást nyújtani. A fényképezés időpontja és helyszíne a felek által a jelen szerződés megkötését követően együttesen meghatározott naptári napon, illetve helyszínen történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szabadtéri fényképezés időpontjának a megváltoztatására abban az esetben, ha az időjárás és/vagy a fényviszonyok a fényképezés megtartását nem teszik lehetővé. Az erről való döntés Szolgáltató diszkrecionális joga, amelyet köteles Szolgáltató a fényképezés időpontja előtti naptári nap délután 16 (tizenhat) óráig közölni az Ügyféllel. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek következtében beállt károkért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális döntése okán nem teszik lehetővé a fényképezés megtartását az eredeti időpontban, úgy a fényképezés megtartására a Felek kötelesek egymással a jóhiszeműség és tisztesség jegyében kölcsönösen egy másik naptári napot meghatározni. Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltató hibájából nem valósul meg, az Ügyfél által átutalt összeg teljes egészében visszafizetésre kerül. Az Ügyfél hibájából meghiúsuló szolgáltatás elmaradása esetén a befizetett foglaló nem jár vissza. Az Ügyfél a szerződés megkötését követő 14 (tizennégy) naptári napon belüli jogszerű elállása / felmondása esetén a megfizetett díj teljes egészében visszajár az Ügyfélnek, míg a 15. (tizenötödik) naptól kezdődően a díj nem jár vissza, amelyet Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz. Ügyfélnek jogában áll a Weboldalon kiválasztott és megrendelt fotózási csomagban meghatározott kereten felül, a fényképezés során készült és a Szolgáltató által elérhetővé és kiválaszthatóvá tett fényképek közül további fénykép(ek) megrendelésére és a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került áron történő megvásárlására az ÁSZF jelen pontjában meghatározottak szerint.

Ajándékutalvány/Kupon
Ügyfél a megrendelés során jogosult ajándékutalvány/kupon felhasználására, amely oly módon történik, hogy a megrendelés során ezt írásban jelzi a Szolgáltató felé. Az ajándékutalvány/kupon értékének teljes összege az Ügyfél által kiválasztott és megrendelt fotózási csomag árának végösszegéből levonásra kerül és az Ügyfél csak – amennyiben a megrendelés során felhasznált ajándékutalvány/kupon értéke a díjat teljes egészében nem fedezi – az ekként meghatározott (esetleges) különbözet megfizetésére köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. Az ajándékutalvány/kupon egyéb kedvezményekkel nem vonható össze, készpénzre nem váltható. Az ajándékutalvány/kupon átruházható, egyszer használható fel. A kedvezmény az ajándékutalvány/kupon bemutatásával érvényesíthető.

 Jognyilatkozatok
Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Ügyfél minden, az általa a fényképezés helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős. Ügyfél a fényképezésen saját felelősségére vesz részt, Szolgáltató a fényképezésen bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal. Ügyfél által a fényképezésen saját eszközei, felszerelése, ruházata használatából eredő hiányosságokért és minőségi hibákért, illetve az azokban a fényképezés ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semmi nemű felelősséget nem vállal. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a fényképezés teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, az Ügyfél köteles Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a fényképezés ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint saját és a fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy egészségi és fizikai állapota alapján a fényképezésen való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a fényképezésen önkéntes és szabad akaratából vesz részt, illetve a fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a fényképezésen modellként való részvételének törvényes akadálya nincs. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a fényképezés során a modell(ek) munkája, illetve munkaminősége vonatkozásában. Szolgáltató a modell(ek) a fényképezés során okozott – Szolgáltatónak fel nem róható – károkért felelősséget nem vállal.

Szerzői jog
A fényképezés során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, melyeket marketing és promóciós célokra felhasználhat. Ezt az Ügyfél a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja. Amennyiben az Ügyfél nem kíván hozzájárulni a képek marketing és promóciós célú felhasználásához, ezt az igényét írásban szükséges jeleznie a szerződés megkötése előtt vagy legkésőbb azzal egyidőben.

Az Ügyfelet megillető elállási és felmondási jog
Az Ügyfél jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát. Az elállási és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát az itt meghatározott 14 napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon írásban Szolgáltató részére egyértelmű nyilatkozat formájában benyújtja. Amennyiben az Ügyfél a jelen pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A jelen pontnak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

 Panaszkezelés
Az Ügyfélnek jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Panasz esetén egyeztetést vagy korrekciót kérhet az Ügyfél a Szolgáltató  info@perfectfoto.hu e-mail címére történő levélírással. Utólagos tartalomhiányért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

 Egyéb rendelkezések, információk
A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., az Elkertv. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályos és vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

Budapest, 2023.10.25 

error: Content is protected !!